"СОҢГУЛДА-2019"

АМГЫ САЙЗЫРАҢГАЙ ҮЕДЕ ДҮРГЕН БОЛГАШ ЭПТИГ БОЛУРУ-БИЛЕ ШУПТУ ЧҮҮЛДҮ ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИН ТАВАРЫШТЫР БИЛИП, КЫЛЫП, ДОКУМЕНТ-СААВЫРНЫ ДУЖААП, ЧОРУДУП БОЛУР ДЭЭШ ООН-ДАА ӨСКЕ ХЕРЕКТЕРНИ ЧОГУДУП АП БОЛУР АПАРГАН БОЛГАЙ. ЫНЧАНГАШ, АДААНДА ПАРЛАТТЫНГАН ДЫҢНАДЫГ-ЧАРЛАЛДЫҢ ӨСКЕ ХЕВИРИН — ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИН ТАВАРЫШТЫР БИЛДИРИИШКИННИ БАЗА БИЖИП БОЛУРУНУҢ ДУГАЙЫНДА МЕДЭЭНИ ТАНЫШТЫРДЫВЫС.

Источник: Администрация Улуг-Хемского кожууна

comments powered by HyperComments