Тыва

ТОС-ЛА ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ ААРАЙ...

Шагаа бетинде Тываның мурнуу чүгүнде Тес-Хем кожууннуң ырак сумузу Орукку-Шынаада кыштагга чедип, чыварлыг...

1238

ЧИИГЕЛДЕЛЕР ХЕВЭЭР АРТАР

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы эрткен чылдың түң­­нелдерин үндүрүп, 2015 чылда кол сорулгаларны...

621

ХОЙ ЧЫЛДЫҢ ПАР ШАКТА

Удатпас үнер Хой чылды уткууру болгаш Шагааны байырлап эрттирери-биле холбаштыр Тываның Камбы-ламазы Лопсан...

1309

ДЕМИР-ҮЖҮҮН ХОЛДАН САЛБАС СОЛУНЧУ

«Шын» солунга хөй чылдарның дургузунда кады ажылдап келгенивис соонда-даа, үргүл­­­­чү харылзажып келген...

740

«ДЕМНИГ СААСКАН ТЕВЕ ТУДУП ЧИИР»

2013 чылдың май айда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­­ге» деп губернатор...

504

ЧАРАШТАНЫР ТЫВА ӨРГЭЭ

Ажылгыр кижи эки чуртталганың оруун чайгаар тыва бээр. Сөөлгү үеде аныяктарның амыдыралче сонуур­галын бизнес...

705

УЖУР-ЧАҢЧЫЛДАРГА ХУМАГАЛЫГ

Бо эрткен чылын республика Наадымында өглер көрүлдези Тос-Булакка болуп турда, Тожу кожуун ол көрүлдеге тос...

692

ЛИЦЕНЗИЯЛАР, ДАДЫВЫРЛАР, ЧИИГЕЛДЕЛЕР...

«Бистиң чурттап орар бажыңывыс коргунчуг байдалда, чаа чурттаар оран-саваже кажан көжү­­рер ирги?»...

630

ЧАА ЦЕХ АЖЫТТЫНГАН

544

АРАГАЛААР БОЛЗУҢЗА, АДЫҢ ЫШКЫНАР СЕН

Чурттап эрткенивис эрткен чүс чылда совет чазак кандыг хемчеглер ап туржук. Араганың айыылын соксадыр дээш ону...

575

ХАМААТЫ СОРУКТУГ ЧОГААЛЧЫ

Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оол 90 харлаанынга

1162

СЕРГЕЙ ПЮРБЮНҮҢ САЛЫМ-ЧОЛУНУӉ ДУГАЙЫНДА А.А. ДАРЖАЙНЫҢ ТООЖУЗУ

2013 чылда бир дугаар Тываның улустуң чогаалчызы С.Б. Пюрбюнүң (Адыг-Түлүш Бакыстай оглу Бүрбүнүң...

954

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА...

622

ТЫВАНЫҢ МӨГЕЛЕРИ ШЫЛГАРААН

Россияның чоннарының хүрештериниң чаңчыл болган хевирлериниң IX фестивалынга тыва мөге тулган чемпион болган.

474

Бэнд ВСГАКИ - Тываның Күрүне Филармониязының эң аныяк хөгжүм бөлүү. «Бэнд ВСГАКИ»-ниң кол уран-чүүл удуртукчузу - Салчак Саян.

Төөгүзү:
Бо көскү болгаш салым-чаяанныг команда 2007 чылда ВСГАКИиИ-ниң сургуулдарындан тургустунган...

221

Шүлүк...Буян Сеткил - Эжен-не бо, амгы шагда...

Эжен-не бо, амгы шагда
Эрлер база элдеп барган!

339

КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ КЫЗЫГААРЛЫГДА, ӨСКЕ КЫЗЫГААРЛАР ТУРБАС УЖУРЛУГ

Бистиң ниитилелде кандыг-даа кижилер бар, оларның аразында бичиизинден инвалид уруглар база түр када...

215

ДЕЛГЕЛГЕДЕ — ТУС ЧЕРНИҢ БАРААННАРЫ

ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң эки эгелээшкини «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелиниң...

348

Стив Джобстуң үш төөгүзү

Стэнфорд университеттиң доозукчуларының мурнунга Стив Джобстуң чугаазы. 2005 чыл.

443

ШУЛУК Майя Донгак - оглунга шулуу

994

ШУЛУК - Томас Монгуш - Ынакшылдын чараш каазын

796

Шулук - Снежана Куулар - Бичии чаштын бодарааны...

2164

ТЫВА КИНО - "ЭГИЛ ЭШ"

Режиссер: Ролан Ооржак

5683