Тыва

ТОС-ЛА ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ ААРАЙ...

Шагаа бетинде Тываның мурнуу чүгүнде Тес-Хем кожууннуң ырак сумузу Орукку-Шынаада кыштагга чедип, чыварлыг...

1196

ЧИИГЕЛДЕЛЕР ХЕВЭЭР АРТАР

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы эрткен чылдың түң­­нелдерин үндүрүп, 2015 чылда кол сорулгаларны...

603

ХОЙ ЧЫЛДЫҢ ПАР ШАКТА

Удатпас үнер Хой чылды уткууру болгаш Шагааны байырлап эрттирери-биле холбаштыр Тываның Камбы-ламазы Лопсан...

1280

ДЕМИР-ҮЖҮҮН ХОЛДАН САЛБАС СОЛУНЧУ

«Шын» солунга хөй чылдарның дургузунда кады ажылдап келгенивис соонда-даа, үргүл­­­­чү харылзажып келген...

701

«ДЕМНИГ СААСКАН ТЕВЕ ТУДУП ЧИИР»

2013 чылдың май айда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­­ге» деп губернатор...

488

ЧАРАШТАНЫР ТЫВА ӨРГЭЭ

Ажылгыр кижи эки чуртталганың оруун чайгаар тыва бээр. Сөөлгү үеде аныяктарның амыдыралче сонуур­галын бизнес...

684

УЖУР-ЧАҢЧЫЛДАРГА ХУМАГАЛЫГ

Бо эрткен чылын республика Наадымында өглер көрүлдези Тос-Булакка болуп турда, Тожу кожуун ол көрүлдеге тос...

673

ЛИЦЕНЗИЯЛАР, ДАДЫВЫРЛАР, ЧИИГЕЛДЕЛЕР...

«Бистиң чурттап орар бажыңывыс коргунчуг байдалда, чаа чурттаар оран-саваже кажан көжү­­рер ирги?»...

606

ЧАА ЦЕХ АЖЫТТЫНГАН

531

АРАГАЛААР БОЛЗУҢЗА, АДЫҢ ЫШКЫНАР СЕН

Чурттап эрткенивис эрткен чүс чылда совет чазак кандыг хемчеглер ап туржук. Араганың айыылын соксадыр дээш ону...

556

ХАМААТЫ СОРУКТУГ ЧОГААЛЧЫ

Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оол 90 харлаанынга

1128

СЕРГЕЙ ПЮРБЮНҮҢ САЛЫМ-ЧОЛУНУӉ ДУГАЙЫНДА А.А. ДАРЖАЙНЫҢ ТООЖУЗУ

2013 чылда бир дугаар Тываның улустуң чогаалчызы С.Б. Пюрбюнүң (Адыг-Түлүш Бакыстай оглу Бүрбүнүң...

922

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА...

594

ТЫВАНЫҢ МӨГЕЛЕРИ ШЫЛГАРААН

Россияның чоннарының хүрештериниң чаңчыл болган хевирлериниң IX фестивалынга тыва мөге тулган чемпион болган.

453

Бэнд ВСГАКИ - Тываның Күрүне Филармониязының эң аныяк хөгжүм бөлүү. «Бэнд ВСГАКИ»-ниң кол уран-чүүл удуртукчузу - Салчак Саян.

Төөгүзү:
Бо көскү болгаш салым-чаяанныг команда 2007 чылда ВСГАКИиИ-ниң сургуулдарындан тургустунган...

202

Шүлүк...Буян Сеткил - Эжен-не бо, амгы шагда...

Эжен-не бо, амгы шагда
Эрлер база элдеп барган!

319

КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ КЫЗЫГААРЛЫГДА, ӨСКЕ КЫЗЫГААРЛАР ТУРБАС УЖУРЛУГ

Бистиң ниитилелде кандыг-даа кижилер бар, оларның аразында бичиизинден инвалид уруглар база түр када...

199

ДЕЛГЕЛГЕДЕ — ТУС ЧЕРНИҢ БАРААННАРЫ

ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң эки эгелээшкини «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелиниң...

332

Стив Джобстуң үш төөгүзү

Стэнфорд университеттиң доозукчуларының мурнунга Стив Джобстуң чугаазы. 2005 чыл.

427

ШУЛУК Майя Донгак - оглунга шулуу

908

ШУЛУК - Томас Монгуш - Ынакшылдын чараш каазын

763

Шулук - Снежана Куулар - Бичии чаштын бодарааны...

2044

ТЫВА КИНО - "ЭГИЛ ЭШ"

Режиссер: Ролан Ооржак

5614