Монгун-Тайга, Гастроли "Сеткилимден Сенээ" Кан-Демир К, Томас Монгуш

https://www.youtube.com/watch?v=D9ZRm_vPPQo

Сеткилимден сенээ

Созу болгаш аялгазы Томас Монгуштуу

Эртенгинин хаяа чырыын уткуп тура,
Эки хуннун олча омаан манап тура,
Эргим ынаам буян синген коружунну
Эргеленип, сагыш хандыр магадаар мен.

Кожумаа:

Сеткилимден сенээ
Ынакшылым соглээйн.
Чалыы чурээм ырын
Чугле сенээ ырлаайн. 

Сеткилимнин эн-не чараш аялгазын,
Сесерликтин айыран-каас чечектерин,
Чамбы-диптин кайгамчыктыг эртинезин
Чаражымга кузелимден соннексээр мен.

Кожумаа:

Сеткилимден сенээ
Ынакшылым соглээйн.
Чалыы чурээм ырын
Чугле сенээ ырлаайн.

Октаргайнын чараш кызыл чечектерин
Орлан чурээм ханызындан сенээ сунгаш,
Чурттап эртер назынымнын дургузунда
Чугле сенээ сеткилимден ынакшыыр мен. 

Кожумаа:

Сеткилимден сенээ
Ынакшылым соглээйн.
Чалыы чурээм ырын
Чугле сенээ ырлаайн. 

Чечен, мерген, уран-состуг чогаалымга,
Чеди унден тургустунган аялгамга,
Чалыы шаамдан сайзанактап ойнап оскен
Чаражымны алгап, мактап ырлап каар мен. 

Кожумаа:

Сеткилимден сенээ
Ынакшылым соглээйн.
Чалыы чурээм ырын 
Чугле сенээ ырлаайн.

Автор Томас Монгуш.

Ps...Сеткилимнин каастакчызы Чодураа Ондарга!!! Чурээмнин ханызындан. "Сеткилимден сенээ"-деп бо ырым мээн чурээмге чырыткылыг сактыышкын болуп артып калыр.

Томас Монгуш.

comments powered by HyperComments